A-Film
  NL | FR
A-Film

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
bezoeker: de bezoeker van de website www.a-film.nl;
diensten: de diensten zoals aangeboden door A-Film op de website www.a-film.nl;
gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van A-Film;
informatie: alle informatie die door A-Film via de website wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot de mogelijkheid om (online) games te spelen en mee te doen aan wedstrijden en/of prijsvragen;
website: de website te raadplegen onder domeinnaam www.a-film.nl;

1. Algemeen
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten, aanbiedingen die worden gedaan en diensten die worden aangeboden op deze website. Indien u een exemplaar per post wenst te ontvangen kunt een email met uw postadres toezenden aan A-Film, postbus 37743, 1030 BG Amsterdam.
1.2 Van deze gebruiksvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3 Alle aanbiedingen door A-Film aan de bezoeker op de website zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4 Alle afbeeldingen, informatie over de diensten op de website, advertenties etc. zijn zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. A-Film kan echter niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze informatie. A-Film is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten en informatie aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.

Toegangscode en wachtwoorden
2.1 A-Film streeft ernaar om binnen een werkdag na aanmelding voor een dienst die aangeboden wordt op de website de bezoeker zo nodig de toegangscode dan wel wachtwoord te verschaffen.

3.

Virusprotectie
3.1 Zowel A-Film als de bezoeker dragen zorg voor een standaard virusprotectie. A-Film is jegens bezoekers niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, noch voor niet ontvangen dan wel beschadigde ontvangen berichten.
3.2 De bezoeker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden dan wel minderjarigen geen ongeautoriseerde toegang verschaft wordt tot de website.

4.

Garantie
4.1 A-Film staat er jegens de bezoeker voor in dat de diensten voor zover mogelijk naar behoren worden uitgevoerd.
4.2 A-Film staat niet in voor de kwaliteit van de producten, diensten en/of informatie bij ver- of bewerking of anderszins wijziging daarvan en/of bij onoordeelkundig gebruik.

5.

Rechten en plichten van de bezoeker en A-film
5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen A-Film en de bezoekers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
5.2 De bezoeker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de gebruiks voorwaarden of in Nederland geldende wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige bezoeker van een website verwacht mag worden.
5.3 In gevallen waarin dit vermeld wordt zullen persoonsgegevens van de bezoeker door A-Film worden verwerkt. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens door A-Film in acht genomen. Voor kennisneming van de privacy statement die van toepassing is op de website kan hier worden doorgeklikt: privacy statement. Door middel van het akkoord bevinden van het privacy statement stemt de bezoeker ondubbelzinnig in met de omschreven verwerking van de verstrekte persoonsgegevens.
5.4 De bezoeker onthoudt zich ervan A-Film of derden bij het gebruik van de dienst of de website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan: het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van A-Film en/of derden, het bewust foutief opgeven van informatie, het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door A-Film en / of derden op de website is geplaatst, het schenden van privacy of publiciteit van A-Film, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website, het zodanig gebruik maken van de website dat daardoor de juiste werking van computersystemen van A-Film of derden worden verhinderd, het zodanig gebruik maken van de website dat het gebruik door anderen van de website zou kunnen worden verhinderd, gegevens van derden toevoegen, dan wel het veranderen, wissen of onbruikbaar maken van gegevens van derden.
5.5 A-Film zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang van de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website onderdeel zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen bij problemen.
5.6 A-Film heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing op de website deze tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de bezoekers.
5.7 A-Film behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website. Als dergelijke wijzigingen directe invloed hebben op de wijze waarop de bezoekers toegang verkrijgen tot de website dan wel de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de website, zal A-Film de bezoekers zo spoedig mogelijk informeren over deze wijzigingen.

6.

Aansprakelijkheid
6.1 A-Film is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik van de website tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van A-Film.
6.2 A-Film is niet aansprakelijk voor die onderdelen van de website waarop haar gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn.
6.3 Niet voor risico van A-Film komt schade als gevolg van opzet of grove schuld van personen van wie A-Film bij de uitvoering van haar diensten gebruikt maakt en ongeschiktheid van zaken waarvan A-Film bij de uitvoering van haar diensten gebruik maakt.
6.4 A-Film is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de bezoeker of een derde terzake van (het gebruik van) de website mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
6.5 De website bevatten verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. A-Film is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van deze derden.

7.

Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij A-Film of diens licentiegevers.

8.

Geen garantie
8.1 De diensten op de website worden geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden. De bezoeker erkent dat het voor A-Film technisch onmogelijk is om de website foutloos aan te leveren; dat eventuele fouten kunnen leiden tot het duidelijk niet beschikbaar zijn van de website onderdeel; informatie die op de website kan worden vermeld onnauwkeurig kan zijn of typefouten kan bevatten en dat de werking van de website nadelig beïnvloed kan worden door omstandigheden en prestaties waarop A-Film geen invloed kan uitoefenen zoals bijvoorbeeld telecommunicatieverbindingen en netwerkproblemen.

9.

Overmacht
9.1 A-Film is niet verplicht enige van haar verplichtingen op grond van een met een bezoeker gesloten overeenkomst en/of deze gebruiksvoorwaarden na te komen, indien zij aan die verplichtingen niet kan voldoen door overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van A-Film onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoekers geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van A-Film kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, rampen, van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de diensten op de website, storingen in het systeem die deel uitmaken van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen, etc.

10.

Duur en beëindiging
10.1 De diensten op de website zullen worden verleend door A-Film aan de bezoekers gedurende een periode die door A-Film zal worden bepaald en die zal worden aangegeven op de website.

11.

Wedstrijden
11.1 Wanneer de gebruiker wenst deel te nemen aan een op de website uitgeschreven wedstrijd / prijsvraag / quiz wijst A-Film daarbij de bezoeker op de voorwaarden ten aanzien van deze wedstrijden.

12.

Overige
12.1 Indien enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie | Instellingen